Úvodní strana >> Volené orgány >> Komise pro otevírání obálek s cenovými nabídkami
  • Na 18. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 19.7.2019 byla ustavena Komise pro otevírání obálek s cenovými nabídkami v následujícím složení

Předseda komise - JUDr. Josef Nykles

členové komise
Ing. Ivana Zámyslická
Ing. Zdeněk IllaRada MČ Praha 19 na svém 18. zasedání dne 19.7.2019 zřídila komisi pro otevírání obálek s cenovými nabídkami vyplývajícími ze zveřejněných záměrů a vyhlášených výběrových řízení dodávek stavebních prací, zařízení, zboží a služeb, jejichž hodnota přesáhne 100 tis. Kč až do limitu veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona o veřejných zakázkách.

Rada komisi zřídila jako svůj poradní orgán, aby při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městská část Praha 19 dodržela vůči dodavatelům zásady transparentnosti a přiměřenosti a ve vztahu k dodavatelům zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Náplň práce komise spočívá zejména ve shromažďování doručených nabídek zaslaných písemnou formou, e-mailem nebo stažených z oficiálního e-shopu. Komise provede kontrolu předložených nabídek, zda nebyla žádná eventualita pominuta.  Na svolaném jednání členové komise společně otevírají a zaprotokolují došlé nabídky s uvedením názvu firmy/fyzické osoby a výší nabídky.

Tento protokol předloží radě jako podklad k jejímu dalšímu rozhodování. Komise jako taková o došlých nabídkách nikdy nerozhoduje ani nabídky nehodnotí.