Úvodní strana >> Úřad MČ >> Výstavba tělocvičny
Název stavby:           Výstavba Nové tělocvičny - ZŠ Kbely, Toužimská  parc.č. 247/3
Místo stavby:             pozemek   KÚ Kbely parc.č.247/3, výměra :3726m2 


Urbanistické a architektonické řešení stavby
Jedná se o budovu nepodsklepenou se 3mi asymatrickými nadzemními podlažími se střechou ve tvaru vlny.  Objekt je obdélníkového tvaru s delší osou orientovanou ve směru východ – západ.
Rozměr budovy cca 45 x 33 m
Se stávající budovou základní školy je novostavba tělocvičny propojena spojovacím krčkem.
Při severní straně objektu je stávající plocha se vstupem do areálu ZŠ  Albrechtická, při východní straně stávající objekt základní školy, z jihu a západní strany je volný pozemek s oplocením.

V 1.NP jsou umístěny : hlavní vstup, vstupní hala, šatna pro diváky, recepce s vrátnicí, kancelář vedení, buffet se zázemím, WC diváci, WC imobilní, osobní výtah a schodiště pro diváky. Odděleně jsou přístupné šatny žáků s umývarnami, kabinet vyučujících s WC a sprchou.
Dále šatny sportovců se zázemím, úklidové místnosti, technické zázemí, posilovna, malý gymnastický sál, Welnes a šatny sportovců. Samostatné schodiště do patra pro žáky, sportovce a vstup ze ZŠ Kbely přes spojovcí krček (krytá chodba).
Ve 2. nadzemním podlaží je kabinet s ošetřovnou a zázemím, výtah, nářaďovny,
WC sportovců, úklidová místnost a schodiště do dalšího patra.
3. nadzemní podlaží je přístupné po obou schodištích a výtahem, zde se počítá s tribunou pro cca 200 diváků, místností pro rozhlas, klubovnu a ochozem při západní a východní straně. Prostor je přístupný pro ZTP.
Nosný systém je tvořen z větší části železobetonovým monolitickým skeletem s obousměrnými průvlaky, dále pak zděným stěnovým systémem.
Fasáda je opatřena kontaktním zateplovacím systémem s minerálním izolantem a tenkovrstvou omítkou probarvenou ve hmotě v několika barevných odstínech, které člení fasádu na svislé pásy a výplňové části. Okna a vnější dveře jsou dřevěná z europrofilů,
Barevné provedení je zakresleno v PD. 
Kolem objektu jsou zpevněné plochy pochozí a pojížděné – živice. Tyto plochy doplňují nově provedené trávníkya zelené ploch se vzrostlou zelení.

Technické řešení s popisem pozemních staveb, inženýrských staveb a řešení vnějších ploch

Základové konstrukce
jsou provedeny ve dvou úrovních –  sloupy jsou založeny na patkách, obvodové stěny pak na betonových pasech.
Svislé nosné konstrukce 
železobetonový skelet vlastní budovy (obdélníkové sloupy propojené obousměrnými průvlaky) je doplněn nosnými obvodovými zděnými stěnami, hlavního schodiště. žel. bet. monolitické konstrukce.
Ostatní svislé konstrukce :
Obvodové stěny a vnitřní dělící stěny jsou z keramických tvarovek v tloušťkách dle projektu.
Stěny ve kterých jsou vedeny instalace jsou z plynosilikátových tvárnic.
Obvodové stěny budou zatepleny certifikovaným kontaktním systémem s izolantem na bázi minerální vaty a s finální tenkovrstvou omítkou probarvenou ve hmotě. 
Vodorovné nosné konstrukce
jsou tvořeny železobetonovými deskami pnutými mezi průvlaky.
Střešní konstrukce 
jsou několika typů – na vlastní budově ne nad hrací plochou, je šikmá, nosná konstrukce  z dřevěných sbíjených prvků. Krytina plechová falcovaná z předzvětralého titanzinku , v provedení se stojatou drážkou.  Konstrukce střechy je zateplená, opatřená parozábranou .
Odvodnění žlaby se svody z TiZn s ukončením přes lapače střešních splavenin do kanalizace.
Na spojovacím krčku pak polokruhová konstrukce s krytinou TiZn.
Hlavní tvar střechy nad halou je oblouková konstrukce haly typu Hypro ukotvené do žel. bet. skeletu. Předpokládá se rozpětí 33 m.