Print


  SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR Z. S. MÍSTNÍ ORGANIZACE KBELY - VOLBA NOVÝCH ORGÁNŮ SPOLKUStejně jako každý spolek v ČR, tak i ten náš má stanovena pevná pravidla pro svou činnost, která jsou zakotvena ve stanovách spolku, jež jsou základním dokumentem založeným ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze. Nejde jen o formální dokument. Stanovy vymezují mantinely pro fungování spolku.  V souladu s těmito stanovami dne 13. 3. 2018 končil pětiletý mandát stávajícího výboru a revizní komise. Z tohoto důvodu jsme se dne 28. 2. 2018 sešli na výroční členské schůzi, kde jsme hodnotili minulý rok. Součástí této schůze byla rovněž volba nových členů vedení spolku.

Pro platnost této volby bylo nutné, aby se dostavilo 50 % registrovaných členů, což je 58 lidí. Dostavilo se celkem 66 členů, a tak byla schůze usnášeníschopná.

Na zahájení schůze nás přišli pozdravit představitelé obce paní místostarostka Ivana Šestáková a pan tajemník JUDr. Josef Nykles. Vzhledem k tomu, že rovněž 28. 2. bylo svoláno zasedání zastupitelstva obce, oba hosté odešli ještě před koncem schůze.

Přítomní byli seznámeni se zprávou o hospodaření za rok 2017, účetní závěrkou 2017, zprávou o činnosti za rok 2017 a plánovaným rozpočtem na rok 2018. Všechny tyto dokumenty byly schváleny bez připomínek.

Návrhová komise přednesla návrh na složení nového výboru a revizní komise na funkční období 2018–2023.

Navržení členové výboru:

Anna Zborníková – předsedkyně

Věra Svárovská – místopředsedkyně

Jaroslava Adámková – hospodářka

Jaroslava Vrbová – členka (kronika spolku)

Helena Kaboňová – členka

Miroslav Šťastný – člen

Vladimír Vrba – člen

Revizní komise:

Helena Rostová – předsedkyně

Milada Šafránková – členka

Jana Šalounová – členka

Všichni navržení byli jednomyslně zvoleni na další funkční období.

Po volbě byla výroční členská schůze ukončena.

Závěrem bych ráda popřála všem staronovým a novým členům orgánů spolku, aby se jim dařilo jak v práci pro spolek, tak i v osobním životě, aby měli dost sil a optimismu pro všechny své aktivity.

Anna Zborníková STP MO Kbely
21-5-2018 18:02             
0 0