Print


  USNESENÍ RADY MČ PRAHA 19 ZE DNE 22.7.2020


Rada MČ Praha 19 na svém 52. mimořádné zasedání, konaném dne 22.7.2020 přijala toto usnesení:

Usnesení č. 614/20/star. - Novela Pražských stavebních předpisů (PSP), Členění území podle zastavěnosti a zastavitelnosti

Důvodová zpráva:
Dne 30.6.2020 obdržela městská část návrh novely PSP. Obsahem návrhu je upřesnění ustanovení § 3 PSP, Členění území podle zastavěnosti a zastavitelnosti. Jedná se o formulační úpravy a doplnění odstavců ustanovení § 3 PSP, které má za cíl, dle zdůvodnění novely, upřesnit pojetí zastavění a zastavitelnosti a předejít tak možnosti účelových zkreslování ustanovení § 3 PSP. K výše uvedenému zpracovala stanovisko Advokátní kancelář Chytil&Mann, která upozornila na možnou snahu zlegalizovat tímto postupem skutečnosti týkající se definice zastavění. V závěru rozboru je doporučení uvedenou změnu předmětného
nařízení nepřijmout, protože by mohla být dána také do souvislosti se snahami týkajícími se tzv. Letňanského letiště.

Na základě tohoto stanoviska
usnesení: Rada
nesouhlasí se schválením novely ustanovení § 3 PSP, Členění území podle zastavěnosti a zastavitelnosti. Důvodem nesouhlasu je možná snaha o zlegalizování skutečnosti týkající se zastavění a zastavitelnosti tak, jak je uvedeno ve stanovisku Advokátní kanceláře Chytil&Mann ze dne 3.7.2020.
ukládá odboru výstavby předat ve lhůtě do 31.7.2020 vyjádření městské části k projednávanému návrhu novely PSP a to: výpis usnesení rady městské části včetně stanoviska Advokátní kanceláře Chytil&Mann ze dne 3.7.2020.

../innovaeditor/assets/rada52_1.jpg


24-7-2020 12:12             
0 0