Print


  ZÁMĚR PRONAJMOUT PROSTOR K PODNIKÁNÍ - WELLNESS


MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19

 oznamuje

 ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění)

 

 Z Á M Ě R

 p r o n a j m o u t

 

prostor sloužící podnikání – wellness o celkové ploše 162,05 m2 umístěný v 1. nadzemním podlaží budovy nové tělocvičny Základní školy Praha – Kbely, se sídlem Albrechtická 732/1, Praha 9 – Kbely, stojící na pozemku parc. č. 248, k. ú. Kbely, obec Praha  

 

prostor sloužící podnikání se skládá z těchto jednotlivých místností:

1.25 – hala wellnes plocha 16,64 m2

1.26 – masérna plocha 12,64 m2

1.27 – šatna zaměstnanci plocha 5,41 m2

1.28 – WC zaměstnanci plocha 1,22 m2

1.29 – sprcha zaměstnanci plocha 0,81 m2

1.30 – šatna ženy plocha 13,51 m2

1.31 – sprcha ženy plocha 0,85 m2

1.32 – WC ženy plocha 1,87 m2

1.33 – šatna muži plocha 13,41 m2

1.34 – sprcha muži plocha 0,85 m2

1.35 – WC muži plocha 1,87 m2

1.36 – masážní vany plocha 30,94 m2        

1.37 – chodba plocha 8,45 m2

1.38 – WC zaměstnanci plocha 1,47 m2

1.39 – úklid plocha 0,84 m2

1.40 – sklad čistého prádla plocha 0,91 m2

1.41 – sklad špinavého prádla plocha 1,35 m2

1.42 – sušení prádla plocha 2,42 m2

1.43 – sauna plocha 6,20 m2

1.44 – sprchy sauna plocha 15,40 m2

1.45 – odpočívárna sauna plocha 24,99 m2

 

Výše uvedené místnosti jsou vyznačeny na plánku, který je nedílnou součástí tohoto záměru

 

Výše uvedená budova nové tělocvičny byla smlouvou o výpůjčce ze dne 15.9.2020 přenechána do užívání Základní škole Praha – Kbely s tím, že k přenechání této budovy nebo její části do užívání jinému subjektu na dobu delší než 1 školní rok je potřeba předchozí písemný souhlas Městské části Praha 19 a na základě tohoto vyhlášeného záměru a vybraného nájemce tak Městská část Praha 19 umožní, aby vybraný nájemce uzavřel se Základní školou Praha – Kbely (zřizovatelem je Městská část Praha 19) nájemní smlouvu, jejíž podmínky jsou uvedeny v tomto záměru.

 

Účel pronájmu:    provozování wellness

 

Doba pronájmu:   pronájem na dobu určitou na 5 let s automatickým prodloužením o dalších 5 let

 

Výše nájemného:  nabídne zájemce

 

Podmínky pronájmu:          

1.      Nájemce vybaví prostory wellness na své náklady, po skončení nájmu nájemce na svoje náklady toto vybavení odstraní s tím, že pokud se smluvní strany dohodnou, může být některé vybavení v předmětu nájmu ponecháno a nájemci bude na základě znaleckého posudku, jejímž zadavatelem bude MČ Praha 19, vyplacena odhadovaná částka.

2.      Nájemce uzavře smlouvu s dodavatelem energií.

3.      Nájemce bude platit zálohy za vodu a plyn, které budou jednou ročně vyúčtovány.

4.      Nájemce se bude podílet na nákladech na úklid vstupu do předmětu nájmu.

 

Co je možno měnit v části haly – Wellness:

·         možný posun výplňového zdiva a vyzdívání v jiných pozicích (nové konstrukce pouze po odsouhlasení statikem a specialistou na požární bezpečnost),

·         vývody vodovodu,

·         vývody elektro (zásuvky, vypínače),

·         vývody kanalizace pouze v rámci souvrství podlah, aby nedošlo k poškození izolace spodní stavby,

·         polohy světel v rastru, 

vždy však pouze tehdy, pokud k tomu dá souhlas Městská část Praha 19 a Základní škola Praha – Kbely.

 

Nelze přesouvat, měnit:

·         prvky EPS,

·         nosné konstrukce stavby,

·         okna. 

 

Příkon elektro -50kW, jistič 50A

 

V pronajatých prostorech je nájemce oprávněn provést pouze výše uvedené stavební úpravy, které budou provedeny na náklady nájemce za podmínky předchozího souhlasu výše uvedených osob. Stavební práce musí být provedeny maximálně do tří měsíců od podpisu smlouvy. Prostor sloužící podnikání nemá kolaudační souhlas. Kolaudační souhlas zajistí nájemce na svoje náklady. Veškeré změny oproti původní schválené dokumentaci je nutné konzultovat se stavením úřadem MČ Praha 19 a v případě, že je potřeba souhlasu stavebního úřadu, je potřeba mít k dispozici příslušné rozhodnutí.

Po dobu stavebních úprav či zařizování prostor určených pro wellness nebudou tyto prostory využívány pro jiné účely.

 

Nájemné začne nájemce hradit po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, nejpozději uplynutím 6 měsíců po převzetí prostor. Pokud bude vydán kolaudační souhlas před uplynutím uvedené 6 měsíční lhůty, bude nájemné hrazeno ode dne vydání kolaudačního souhlasu a pokud nebude třeba vydání kolaudačního souhlasu, bude hrazeno ode dne dokončení příslušných stavebních prací. 

 

 

 

 

 

 

Žádosti o pronájem:

 

Zájemci o pronájem prostoru sloužícího podnikání – wellness mohou podat své nabídky písemně v uzavřené obálce označené „Pronájem prostoru sloužícího podnikání – wellness v budově nové tělocvičny Základní školy Praha – Kbely, se sídlem Albrechtická 732/1, Praha 9 – Kbely, stojící na pozemku parc. č. 248, k. ú. Kbely, obec Praha – NEOTVÍRAT" prostřednictvím podatelny Úřadu Městské části Praha 19, Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely.

 

Termín prohlídky je stanoven:       19.5.2021 ve 14hod

24.5.2021  v  10 hod

  1.6.2021  v  10 hod

  9.6.2021 ve 14 hod

17.6.2021  v  10 hod

25.6.2021  v  10 hod

 

 

Termín podání nabídek:                  do dne 30. 6. 2021, 14 hod.

 

Rada Městské části Praha 19 si vyhrazuje právo nevybrat z došlých žádostí žádného zájemce o pronájem.

 

První den zveřejnění:          

Doba zveřejnění:                  min. 15 dní

Poslední den zveřejnění:     

 

Pavel Žďárský

starosta MČ Praha 19

 

Plánek Wellness

Záměr pronájem


../innovaeditor/assets/hala6.jpg


18-5-2021 14:31             
0 0